Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1 -­ Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

  6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Wij bestaan ook in real life, en wij vinden het hartstikke leuk als je dat met je eigen ogen wilt zien. Kom gerust een keertje langs, wij verzorgen de koffie, thee en soyamelk.

  Matt Sleeps B.V.
  Hannie Dankbaarpassage 14, 1053 RT te Amsterdam;
  Telefoonnummer: +31 20 2615296
  E-mailadres: support@mattsleeps.com

  Nummertjes voor de administratie:
  KvK-nummer: 64147681
  Btw-identificatienummer: NL855542421B01

   


 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten en hebben we opgesteld zodat duidelijk is wat je (naast goede slaap) van ons kan verwachten, en wat wij van jou verwachten.

  2. De voorwaarden zijn altijd te vinden op onze website. Als je er echt geen genoeg van krijgen kunnen ze voor niks worden toegezonden. Maar dat is wel een beetje zonde van de bomen.

 • Artikel 4 - Het aanbod

  We beloven totale transparantie. Op ons erewoord.


 • Artikel 5 - De overeenkomst
  1. Je kiest je product, je klikt op kopen en wij sturen je een mailtje. Gefeliciteerd wij zijn nu beiden trotse eigenaar van een overeenkomst.

  2. Alle informatie die je nodig hebt zal met je bestelling worden meegezonden, daarnaast is de meeste informatie ook te vinden op onze website.

  3. Bewaar je (digitale) bon


 • Artikel 6 – 100 dagen gratis uitproberen
  1. Matt komt logeren, maar heeft hij last van heimwee of voldoet die jammer genoeg niet aan de verwachtingen, mail dan naar support@mattsleeps.com en dan maken wij een afspraak om hem (kosteloos) op te halen. Vanaf het moment dat Matt, in goede staat, wordt opgehaald zorgen wij ervoor dat het gehele aankoopbedrag binnen 30 dagen wordt terug betaald. 

  2. Ons 100 dagen gratis uitproberen beleid is van toepassing op één bestelling per adres en/of klant, met een maximum van twee een-persoonsmatrassen. 

  3. Heb je Matt eerder uitgeprobeerd en geretourneerd dan vervalt de 100 dagen gratis uitproberen bij een nieuwe bestelling. 

 • Artikel 7 - Herroepingsrecht
  1. Je hebt al eens een Matt besteld op jouw adres, of hebt meerdere Matt’s besteld dan valt maar één exemplaar onder de 100 dagen gratis uitproberen. De andere vallen onder het herroepingsrecht en kunnen binnen 14 dagen zonder reden teruggestuurd worden.

  2. Desalniettemin zouden we het wel prettig vinden als je ons laat weten wat de reden is, zodat wij deze feedback mee kunnen nemen.

  3. Met de matrassen die niet onder de ‘100 dagen gratis uitproberen’ vallen wordt verwacht dat zij de winkelstaat behouden, opgerold in plastic in de originele Matt doos .

  4. Wanneer we aannemelijke bewijzen hebben van fraude, een bestelling plaatsen zonder een serieuze koopintentie, komt het herroepingsrecht te vervallen. 

  5. We sturen je zo snel mogelijk een nieuw product, of storten  je aankoopbedrag terug.

 • Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de Matt niet onder de ‘100 dagen gratis uitproberen’ valt, ben jij verantwoordelijk voor de kosten. Tenzij natuurlijk het matras door onze fout teruggestuurd moet worden, of onder de garantie valt.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier.

  3. Deze bepaling is dus niet van toepassing als het matras onder de '100 dagen gratis uitproberen' valt.

 • Artikel 9 - De prijs
  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 • Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

  4. De garantietermijn is 10 jaar.

  5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  • Voor meer voorwaardes lees onze  garantievoorwaarde via www.mattsleeps.com/nl/warranty

 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  3. Alle levertermijnen die we op onze website communiceren zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Artikel 12 - Betaling
  1. Betaling kan geschieden door middel van: iDeal, PayPal en CreditCard.

  2. Alle betalingen worden verwerkt in EURO.

  3. Tot het moment dat de volledige betaling is voltrokken, blijft het eigendom van de aangekochte producten bij de verkoper.

  4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 • Artikel 13 - Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan via support@mattsleeps.com

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren.

  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 • Artikel 14 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 • Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd en wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.